HOTLINE : +662-718-1599


Course Outline

PJ-16-US : Microsoft Project 2016 For User

Duration : 3 day      

ABOUT THIS COURSE

คำอธิบายรายวิชา

จัดการได้หมดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าโครงการเล็กหรือใหญ่ ครอบคลุมวิธีจัดสรรทรัพยากรไม่ให้ขาดแคลน, ป้องกันและแก้ปัญหาโครงการล่าช้า, ติดตามและประเมินผล, ออกรายงาน และใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่น ครอบคลุมเนื้อหาที่ควรรู้และเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

 • รู้จักเครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ ใน MS-Project
 • วางแผนเพื่อจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ
 • สร้างความสัมพันธ์และกำหนดเงื่อนไขให้เหมาะสม
 • จัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวไม่ขาดแคลน
 • หลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้โครงการเสร็จล่าช้า
 • ติดตามความคืบหน้าและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลาย
 • ออกรายงานและนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

 

ผู้เรียน

 • ผู้ที่สนใจการบริหารจัดการโครงการทั้งขนาดเล็ก, กลาง และขนาดใหญ่
 • ผู้ประกอบธุรกิจ, ผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ

 

พื้นฐานผู้เรียน

 • การใช้งานระบบ Windows ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้โปรแกรม MS-Office ขั้นพื้นฐาน

 

ระบบที่ต้องการ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Windows 7 ขึ้นไป
 • โปรแกรม MS-Project 2016
 • โปรแกรม MS-Office เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint เป็นต้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

บทที่ 1 แนวคิดการบริหารโครงการ

 • เรื่องควรรู้ของการทำโครงการ
 • แนวคิดการเกิดโครงการ
 • องค์ประกอบของโครงการ
 • การบริหารและจัดการโครงการ
 • คุณสมบัติของโครงการที่ดี
 • ประโยชน์ของการจัดทำโครงการ
 • วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
 • ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการ

 

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft Project

 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Project 2016
 • เวอร์ชันของโปรแกรม Microsoft Project 2016
 • ความต้องการของระบบ
 • คุณสมบัติใหม่ใน MS-Project 2016
 • ส่วนประกอบของ MS-Project
 • ชุดเมนูคำสั่งที่จำเป็นใน MS-Project
 • แท็บเมนู File
 • แท็บเมนู Task
 • แท็บเมนู Resource
 • แท็บเมนู Report
 • แท็บเมนู Project
 • แท็บเมนู View
 • แท็บเมนู Format
 • วิธีซ่อนแถบริบบอน (Ribbon)
 • ชุดเครื่องมือลัด Quick Access Toolbar
 • เพิ่มและลบปุ่มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar
 • ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar

 

บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างโครงการ

 • การเปิดโครงการ
 • การกำหนดโครงการ
 • วางแผนการดำเนินการ
 • สร้างโครงการใหม่
 • สร้างโครงการใหม่ (Blank Project)
 • สร้างโครงการใหม่ด้วยแม่แบบออนไลน์ (Online Templates)
 • ค้นหาแม่แบบออนไลน์
 • ตัวอย่างแม่แบบออนไลน์
 • ปรับตั้งค่าเครื่องมือในโครงการ
 • บันทึกไฟล์โครงการ
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอโครงการ
 • มุมมอง Calendar
 • มุมมอง Gantt Chart
 • ปรับแต่งลักษณะการนำเสนอโครงการ
 • ติดตั้งเครื่องมือ Gantt Chart Wizard
 • ปรับแต่งลักษณะ Gantt Chart ด้วย Gantt Chart Wizard
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแกนเวลา
 • ปรับแต่งหน้าต่าง Timeline
 • ซ่อน/แสดงหน้าต่าง Timeline
 • จัดการ Timeline แบบอื่นๆ
 • จัดการไฟล์โครงการบนบริการ OneDrive
 • ล็อกอินเข้าใช้งาน Project ด้วย Microsoft Account
 • บันทึกไฟล์โครงการบน OneDrive

 

บทที่ 4 การจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน

 • เปิดไฟล์โครงการขึ้นมาทำงาน
 • สร้างปฏิทินสำหรับโครงการ
 • กำหนดตารางการทำงาน
 • กำหนดวันหยุดพิเศษ
 • กำหนดเงื่อนไขวันทำงาน (กรณีพิเศษ)
 • สร้างโครงการแบบกำหนดวันเริ่มต้น
 • กำหนดโหมด Manual Scheduled และ Auto Scheduled
 • กำหนดหน่วยเวลา
 • กำหนดจุดแสดงความคืบหน้า (Milestone)
 • สร้าง Milestone
 • สร้าง Milestone ที่มีค่ามากกว่าศูนย์
 • เลื่อนงาน
 • เขียนโน้ตงาน
 • คัดลอกข้อมูล
 • ย้ายงาน
 • แทรกงานใหม่
 • ลบงาน
 • ยกเลิกงานชั่วคราว
 • เพิ่มคอลัมน์ใน Task Sheet

 

บทที่ 5 จัดการงานหลักและงานย่อยให้ลงตัว

 • กำหนดงานที่ต้องทำเป็นประจำ (Recurring Task)
 • กำหนดส่วนของงานหลัก งานย่อยในโครงการ
 • การแสดง/ซ่อนงานย่อย (Subtasks)
 • วิธีการแทรกงานย่อยในงานหลัก
 • การแก้ไขงานย่อยบน Gantt Chart
 • Rollup แสดงงานหลักและงานย่อยบน Gantt Chart
 • การแสดง/ซ่อนงาน (Project Summary Task)
 • การกำหนดเลขรายการหลักและรายการย่อย (Outline Number)

 

บทที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ของงาน (Link)

 • คำสำคัญที่ต้องรู้
 • การกำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์
 • FS (Finish-to-Start)
 • SS (Start-to-Start)
 • FF (Finish-to-Finish)
 • SF (Start-to-Finish)
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่าง Task Information
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ด้วยการลากเมาส์
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละรายการผ่าน Predecessors
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละหลายรายการผ่าน Predecessors
 • การยกเลิกเส้นความสัมพันธ์
 • การเลื่อนเวลาด้วย Lead Time และ Lag Time
 • ร่นเวลาเข้า (Lead Time)
 • เลื่อนเวลาออก (Lag Time)
 • รวมงานหลักและงานย่อยด้วย Roll up Gantt bars
 • วิธียกเลิกการใช้ Roll up Gantt bars

 

บทที่ 7 กำหนดเงื่อนไขให้โครงการ

 • กำหนดประเภทเงื่อนไขของงาน (Task Constraint)
 • กำหนด Task Constraint ในโครงการ
 • ยกเลิกการกำหนด Task Constraint
 • กำหนดเงื่อนไขการจัดแบ่งกลุ่มงาน
 • แบ่งกลุ่มงานแบบเงื่อนไขเดียว
 • แบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข
 • ยกเลิกการแบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข

 

บทที่ 8 จัดสรรทรัพยากรให้เต็มร้อย

 • กำหนดทรัพยากรให้กับงาน
 • เพิ่มทรัพยากรใหม่ลงในโครงการ
 • กำหนดชื่อย่อและกลุ่มของทรัพยากร
 • สร้างคลังทรัพยากร (Resource Pool)
 • จัดสรรทรัพยากรให้กับงาน
 • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Task Sheet
 • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Assign Resources
 • ยกเลิกการจัดสรรทรัพยากร
 • กำหนดวันเริ่มต้นของทรัพยากร
 • ระบุค่าใช้จ่ายของทรัพยากร
 • กำหนดวิธีชำระเงิน
 • ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเพื่อความคล่องตัว
 • ตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากร
 • ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่ใช้งานเกินขีดจำกัด
 • ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด

 

บทที่ 9 แก้ไขทรัพยากรขาดแคลน

 • ใช้ Resource Usage ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานทรัพยากร
 • ใช้ Resource Graph ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถ
 • ปรับมุมมองหน้าต่างให้แสดงข้อมูลตามต้องการ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานและปรับแผนงาน
 • เพิ่มแรงงานให้มากกว่าเดิม
 • ปรับเปลี่ยนวันสิ้นสุด
 • เปลี่ยนชนิดของทรัพยากร
 • ปรับชั่วโมงการทำงานนอกเวลา

 

บทที่ 10 แก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 • งานวิกฤต (Critical Tasks) และเส้นทางวิกฤต (Critical Path)
 • แนวทางการป้องกันงานวิกฤต
 • กำหนดรูปแบบของงานวิกฤต
 • วิธีจัดการกับงานวิกฤต
 • การแก้ไขงานวิกฤต
 • ตั้งค่าระยะเวลาให้ลอยตัว
 • เพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนงานในแบบขั้นบันได (Laddering)
 • เพิ่มชั่วโมงทำงานนอกเวลา (Overtime)
 • เพิ่มระยะเวลาลอยตัว (Slack Time)
 • แนวทางการจัดการความเสี่ยง
 • ติดตามความคืบหน้าแบบใกล้ชิด
 • ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไป

 

บทที่ 11 ติดตามความคืบหน้าและประเมินผล

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามโครงการ
 • สร้าง Baseline เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
 • กำหนดสถานะวันที่ด้วย Status Date
 • กำหนดความคืบหน้าของงาน
 • ใช้ Resource Usage กำหนดความคืบหน้าของทรัพยากร
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้างานในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้าโครงการ
 • บันทึกความก้าวหน้าโครงการด้วย % Complete
 • ใช้ Progress Lines ตรวจสอบความคืบหน้าหรือล่าช้าของงาน
 • การอ่านเส้น Progress Lines
 • วิธีลบเส้น Progress Lines
 • เปรียบเทียบแผนงานต้องใช้ Interim Plan
 • แสดงภาพรวมโครงการด้วย Project Statistic

 

บทที่ 12 การกรองและเรียงลำดับข้อมูล

 • ประโยชน์การกรองข้อมูล
 • ขั้นตอนการกรองข้อมูลโดยใช้ Filter
 • ยกเลิกการใช้ Filter
 • การใช้ Filter อื่นๆ
 • วิธีกำหนดเงื่อนไขการกรอง
 • การกรองข้อมูลด้วย AutoFilter
 • ประยุกต์ใช้งาน Filter และ AutoFilter
 • การจัดเรียงลำดับข้อมูล

 

 

บทที่ 13 ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • กำหนดการตรวจสอบงบประมาณ
 • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทรัพยากรต่องาน
 • ยกเลิกการแสดงผลการจัดกลุ่มทรัพยากร
 • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทรัพยากรด้วยกราฟ
 • วิเคราะห์การเงินจากมูลค่าเงินที่ทำได้จริง (Earned Value)
 • คำศัพท์ของ Earned Value ที่ควรรู้
 • การอ่านค่าวิเคราะห์ Earned Value
 • ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Earned Value
 • ปรับค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินด้วย MS-Excel
 • สร้าง PivotTable สำหรับนำเสนอข้อมูล

 

บทที่ 14 สร้างรายงานและพิมพ์รายงาน

 • สร้างรายงานพร้อมพิมพ์ด้วย Report
 • ออกแบบและสร้างรายงานใหม่
 • แสดงรายงานบนหน้าจอด้วย Visual Reports
 • การปรับแต่งรายงาน
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลด้วย PivotTable

 

บทที่ 15 ใช้งาน Microsoft Project ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

 • นำข้อมูลจาก MS-Project ไปใช้ใน MS-Excel
 • นำสไลด์จาก MS-PowerPoint มาใช้งาน
 • ส่งออกข้อมูลโครงการในรูปแบบเอกสาร PDF
 • ส่งออกไฟล์โครงการให้เป็นไฟล์ประเภทอื่นๆ
 • สร้างรหัสผ่านเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์โครงการ