HOTLINE : +662-718-1599

Course Outline

EX-16-01 : Microsoft Excel 2016 Level 1

Duration : 2 day      

ABOUT THIS COURSE

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ ซึ่งจะทำให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2007/2013/2016 เบื้องต้น

 

เนื้อหาการอบรม

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

 • การเรียกใช้โปรแกรม
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • แท็บเมนู (Menu Bar)
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แถบสูตร (Formula Bar)
 • กล่องรายการชื่อกลุ่มเซลล์ (Name Box)
 • แถบสถานะ (Status bar)
 • การปรับแต่งแถบ Ribbon
 • การค้นหาข้อมูลและคำสั่งในโปรแกรม Excel 2016

 

การจัดการเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต

 • ประเภทการบันทึก
 • การทำงานกับเวิร์กบุ๊ก
  • การสร้างใหม่จากต้นแบบ
  • การบันทึกในแต่ละประเภท
  • การเปิด/ปิด
  • การซ่อน/แสดง
  • การแบ่ง/ยกเลิกหน้าต่าง
 • การทำงานกับเวิร์กชีต
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • การเพิ่ม/ลบ
  • การคัดลอก/ย้าย
  • การซ่อน/แสดง
  • การเลื่อนไปยังเวิร์กชีตที่ต้องการ

 


 

การทำงานภายในตารางคำนวณ

 • รู้จักประเภทของข้อมูล
  • ตัวเลข/ข้อความ
  • สูตร/วันที่
 • เกี่ยวกับกับข้อมูล
  • การป้อนข้อมูลแบบ Series
  • การป้อนโดยใช้งาน Flash Fill
  • อ้างอิงจากข้อมูลบรรทัดก่อนหน้า
  • การค้นหา และแทนที่ข้อมูลเดิม
  • ลักษณะการล้างข้อมูลภายในเซลล์
  • เทคนิคการคัดลอก และย้ายข้อมูล
  • รู้จักตัวเลือกหลังการคัดลอก
 • การปรับแต่งข้อมูล
  • ความสำคัญของเครื่องหมายและการคำนวณ
  • การสร้างตารางอย่างรวดเร็ว
  • การสั่งพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์
 • การแสดงผลด้วยกราฟ
  • ประเภทของกราฟที่เพิ่มขึ้น
  • การสร้างผ่าน Quick Analysis
  • การสร้างผ่านปุ่มแนะนำ
  • ปรับแต่งผ่านชุดเครื่องมือพิเศษ
  • ดูแนวโน้มด้วย Sparkline

 

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชันที่นิยมใช้บ่อย ๆ
  • ฟังก์ชัน COUNT
  • ฟังก์ชัน SUM
  • ฟังก์ชัน AVERAGE
  • ฟังก์ชัน MAX
  • ฟังก์ชัน MIN
  • ฟังก์ชัน ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP
  • ฟังก์ชัน BAHTTEXT
  • การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมาย &