HOTLINE : +662-718-1599


Course Outline

EX-16-01 : Microsoft Excel 2016 Level 1

Duration : 2 day      

ABOUT THIS COURSE

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ ซึ่งจะทำให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม


ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...
• การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น 
• การใช้งาน Microsoft Office 2003/2007/2010 เบื้องต้น

 

เนื้อหาการอบรม


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Excel 2016
• บทบาท และองค์ประกอบ
• เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม
• แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
• แท็บคำสั่ง (Command Tab)
• แถบสูตร (Formula Bar)
• กล่องรายการชื่อกลุ่มเซล (Name Box)
• แถบสถานะ (Status bar)
• การปรับแต่ง Ribbon 
• Auto-hide Ribbon
• Show Tabs
• Show Tabs and Commands
• การเพิ่มปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
• การใช้งาน Tell Me what you want to do..
• การแสดงมุมมองเวิร์กชีต  


การทำงานกับสมุดงาน
• สร้าง และเปิดสมุดงาน
• สร้างสมุดงาน
• เปิดสมุดงาน
• สร้างสมุดงานใหม่โดยใช้แม่แบบสำเร็จรูป
• การแปลงสมุดงานเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
• บันทึก และบันทึกเป็น
• การบันทึกสมุดงาน
• การบันทึกไปเป็นประเภทอื่น
• ประเภท PDF/XPS
• ประเภทอื่นๆ
• การแบ่งปันสมุดงาน
• แบ่งปันสมุดงาน

การทำงานกับเวิร์กชีต
• การเลือกเวิร์กชีต
• การเลือกเวิร์กชีตแบบไม่ติดกัน
• การเลือกเวิร์กชีตแบบติดกันต่อเนื่อง
• การเลือกทุกเวิร์กชีต
• การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่
• การกำหนดชื่อเวิร์กชีต
• การคัดลอก/เคลื่อนย้ายเวิร์กชีต
• การลบเวิร์กชีต
• การซ่อนเวิร์กชีต
• การยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต

การทำงานกับเซล คอลัมน์ หรือแถว
• การเลือกเซล คอลัมน์ หรือ แถว
• การเลือกทั้งคอลัมน์
• การเลือกทั้งแถว
• การเลือกลุ่มเซลแบบติดกัน
• การเลือกกลุ่มเซลแบบไม่ติดกัน
• การปรับความกว้างคอลัมน์ 
• การปรับความกว้างของคอลัมน์ตามที่กำหนด
• การปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความ
• การปรับความสูงของแถว
• การปรับความสูงของแถวด้วยคำสั่ง
• การปรับความสูงของแถวให้พอดีกับข้อความ
• การซ่อน/ยกเลิกคอลัมน์และแถว
• การซ่อนคอลัมน์
• การซ่อนแถว
• การยกเลิกการซ่อนคอลัมน์
• การยกเลิกการซ่อนแถว
• การแทรกและลบเซล
• การแทรกเซล
• การลบเซล

การทำงานกับข้อมูล
• การป้อนข้อมูลลงในเซล
• การเรียกใช้งานชุดข้อมูล
• ชุดตัวเลข
• ชุดวันที่
• ชุดข้อความ
• การสร้างชุดข้อมูล
• การเลือกข้อมูลที่มีอยู่
• การคัดลอก การวาง และการย้าย
• การคัดลอก และวาง
• การเก็บข้อมูลที่คัดลอกมากกว่า 1 ข้อมูล
• การกำหนดตัวเลือกในการวางข้อมูล
• การคัดลอกเฉพาะรูปแบบ

การจัดรูปแบบข้อมูลและคำนวณ
• ประเภทของรูปแบบ
• การเรียกใช้คำสั่ง Format Cells
• ข้อคิดเห็น (Comments)
• แทรกข้อคิดเห็น
• การสั่งแสดงข้อคิดเห็น
• การแก้ไขข้อคิดเห็น
• การลบข้อคิดเห็น

ปฏิบัติการกับการคำนวณ
• ประเภทของเครื่องหมายปฏิบัติการ
• ลำดับปฏิบัติการของเครื่องหมายปฏิบัติการ
• การสร้างสูตรคำนวณ

การอ้างอิง และตรวจสอบตำแหน่งของเซล
• การอ้างอิงเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference Calculation)
• การอ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference Calculation)
• การชี้แหล่งเซลของผลลัพธ์
• ลบเส้นลูกศร
• การตรวจความถูกต้องของผลลัพธ์ผ่านชุดเครื่องมือ

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
• การสร้างกราฟในไมโครซอฟต์เอ็กเซล
• การสร้างกราฟด้วยแป้นลัด
• การสร้างกราฟด้วยคำสั่ง
• การปรับแต่งกราฟ
• การเคลื่อนย้ายกราฟ
• การเปลี่ยนประเภทกราฟ
• การเพิ่มองค์ประกอบของกราฟ
• การปรับแต่งแกน
• การแสดงมูลค่าข้อมูล
• การเพิ่มข้อมูล
• การจัดรูปแบบกราฟด้วยรูปภาพ
• การตั้งค่าหน้ากระดาษ
• การจัดการก่อนและสั่งพิมพ์
• คำสั่ง Print Preview
• การสั่งพิมพ์

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
• ฟังก์ชันที่นิยมใช้
• ฟังก์ชัน COUNT
• ฟังก์ชัน COUNTA
• ฟังก์ชัน SUM
• ฟังก์ชัน AVERAGE
• ฟังก์ชัน MAX
• ฟังก์ชัน MIN
• ฟังก์ชัน ROUND
• ฟังก์ชัน ROUNDDOWN
• ฟังก์ชัน ROUNDUP
• ฟังก์ชัน BAHTTEXT
• การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมาย &