HOTLINE : +662-718-1599


Course Outline

EX-16-01 : Microsoft Excel 2016 Level 1

Duration : 2 day      

ABOUT THIS COURSE

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ ซึ่งจะทำให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน...

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7/8 เบื้องต้น รวมถึงการจัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เบื้องต้น
 • การใช้งาน Microsoft Office 2007/2013/2016 เบื้องต้น

 

เนื้อหาการอบรม

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Excel 2016

 • บทบาท และองค์ประกอบ
 • เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แท็บคำสั่ง (Command Tab)
 • แถบสูตร (Formula Bar)
 • กล่องรายการชื่อกลุ่มเซลล์ (Name Box)
 • แถบสถานะ (Status bar)
 • การปรับแต่งแถบ Ribbon
  • แสดง-ซ่อนแถบ Ribbon
  • การเพิ่มปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือคำสั่งลัด
  • การใช้งาน Tell Me what you want to do
  • การแสดงมุมมองเวิร์กชีต

 

การทำงานกับสมุดงาน

 • สร้าง และเปิดสมุดงาน
 • การแปลงสมุดงานเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
 • บันทึก และบันทึกเป็น
 • การแบ่งปันสมุดงาน

 

การทำงานกับเวิร์กชีต

 • การเลือกเวิร์กชีต
 • การเพิ่มเวิร์กชีตใหม่
 • การกำหนดชื่อเวิร์กชีต
 • การคัดลอก/เคลื่อนย้ายเวิร์กชีต
 • การลบเวิร์กชีต
 • การซ่อน-ยกเลิกเวิร์กชีต

การทำงานกับเซล คอลัมน์ หรือแถว

 • การเลือกเซล คอลัมน์ หรือ แถว
 • การปรับความกว้างคอลัมน์
 • การปรับความสูงของแถว
 • การซ่อน-ยกเลิกคอลัมน์และแถว

 

การทำงานกับข้อมูล

 • การป้อนข้อมูลลงในเซล
 • การเรียกใช้งานชุดข้อมูล
  • ชุดตัวเลข
  • ชุดวันที่
  • ชุดข้อความ
 • การสร้างชุดข้อมูล
 • การเลือกข้อมูลที่มีอยู่
 • การคัดลอก การวาง และการย้าย
 • การกำหนดตัวเลือกในการวางข้อมูล
 • การคัดลอกเฉพาะรูปแบบ

 

การจัดรูปแบบข้อมูลและคำนวณ

 • ประเภทของรูปแบบ
 • ข้อคิดเห็น (Comments)
 • ปฏิบัติการกับการคำนวณ
 • การอ้างอิง และตรวจสอบตำแหน่งของเซล
  • การอ้างอิงเซล
  • การชี้แหล่งเซลของผลลัพธ์
  • การตรวจความถูกต้องของผลลัพธ์ผ่านชุดเครื่องมือ

 

การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

 • การสร้างกราฟในไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • การปรับแต่งกราฟ
  • การเคลื่อนย้าย
  • การเปลี่ยนประเภท
  • การแสดงมูลค่า
  • การเพิ่มข้อมูล
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การจัดการก่อนและสั่งพิมพ์

 

การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชันที่นิยมใช้บ่อย ๆ
  • ฟังก์ชัน COUNT
  • ฟังก์ชัน COUNTA
  • ฟังก์ชัน SUM
  • ฟังก์ชัน AVERAGE
  • ฟังก์ชัน MAX
  • ฟังก์ชัน MIN
  • ฟังก์ชัน ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP
  • ฟังก์ชัน BAHTTEXT
  • การเชื่อมข้อความด้วยเครื่องหมาย &