Secondary Expandable Menu
Menu
Our Policy

นโยบายการรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการให้การประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า แต่ละรายการที่ลูกค้าซื้อ

1. การแจ้งเคลมให้แจ้งชื่อเบอร์ และอีเมล อาการเสียสำหรับใช้เว็บไซต์ ERT

    -  การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทาง  บริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข

       Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

    -  ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียโดยส่งสินค้าที่จะเคลมเข้ามาทางบริษัทERTหรือเคลมเองตามศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า

       ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

    -  กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

    -  ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

       ในกรณีดังกล่าว

2. ระยะเวลาในการให้การรับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้ประกันของแต่ละแบรนด์สินค้าผู้จัดจำหน่าย

    -  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

       สินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

    -  บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

    -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

    -  สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

    -  สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

    -  สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

Call us +662-718-1599
With over 20 years of experiences in the IT business to ERT Online Store - the online shopping store to serve the quality IT products and services.
CONTACT US
HEADQUARTER NEW PETCHBURI

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.
3rd Floor, Charn Issara Tower II, 2922/135-136 
New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, 
Bangkok 10320, Thailand.
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th

BRANCH SILOM

The Enterprise Resources Training Co.,Ltd.
6th Floor, Zuellig House Building, 1-7 
Silom Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand.
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th

BRANCH SUKHUMVIT

ERT Alliance Co.,Ltd.
3rd Floor, Charn Issara Tower II, 
2922/134, New Petchburi Road, 
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
www.ert.co.th/onlinestore, Email: onlinestore@ert.co.th