Microsoft Outlook 2007

1 day; Instructor-Led

Course Outline

 • เริ่มต้นเรียนรู้การใช้ไมโครซอฟต์เอาต์ลุค

  >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค
  o ประเภทของโปรแกรม
  o ประโยชน์ของโปรแกรม
  o การประยุกต์ใช้โปรแกรม

  >> องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค
  o แถบเมนู
  o แถบเครื่องมือ (Toolbar)
  o แถบทางเลื่อน (Navigation Pane)

  >> ประเภทกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค
  >> การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค 2007
  o การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุคเพื่อพร้อมต่อการใช้งาน
  o การตั้งค่าเขตประเทศเริ่มต้นในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
  o การตั้งค่าบัญชีที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นเพื่อเขียนจดหมาย
  o การติดตั้งโปรแกรมเสริมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค
  o การปรับแต่งแถบเครื่องมือ

  >> การใช้ระบบแนะนำวิธีใช้ • การรับส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค

  >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o นิยามของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o องค์ประกอบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  >> ปฏิบัติการของการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o การสร้างและการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o การเปิดจดหมาย
  o การตอบกลับจดหมาย
  o การส่งจดหมายต่อ (Forward)
  o การส่งจดหมายแบบทำสำเนา
  o การส่งจดหมายพร้อมแนบแฟ้ม
  o การแยกแฟ้มที่ผนวกมากับจดหมาย
  o การบันทึกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำเนาร่าง
  o การกำหนดประเภทความสำคัญให้กับจดหมาย
  o การเรียกจดหมายที่ส่งผิดกลับคืน (Recall Message)
  o การติดตามการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o การพิมพ์จดหมาย
  o การลบจดหมาย
  o ลายเซ็นอัตโนมัติ
  o การแสดงข้อความในจดหมาย
  o การกำหนดเวลาเพื่อจัดการกับจดหมาย

  >> มารยาทการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์


 • การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร

  >> การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
  >> การคัดแยกข่าวสาร
  o ขั้นตอนการคัดแยกข่าวสาร
  o การปฏิเสธหรือการยอมรับอีเมล์ตามรายชื่อผู้ส่ง

  >> การปรับมุมมองในการอ่านข่าวสาร
  o การจัดมุมมองข่าวสารแบบมุมมองปัจจุบัน (Current View)
  o การจัดมุมมองข่าวสารแบบแก้ไขมุมมองแบบปัจจุบัน (Customize Current View)
  o การจัดมุมมองข่าวสารแบบกำหนดเอง (Define View)

  >> การค้นหาข้อมูลในข่าวสาร
  o การค้นหาขัอมูลแบบง่าย
  o การค้นหาข้อมูลแบบหลากหลายเงื่อนไข

  >> การระบุการกระทำกับข่าวสารที่ส่งไป
  >> การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร
  >> การลงมติให้กับข่าวสาร
  o การสร้างการขอลงมติ (Vote Message)
  o การลงมติ
  o การติดตามการขอลงมติ (Tracking Vote)

  >> ระบบตอบกลับข่าวสารอัตโนมัติ
  o การจดหมายกลับแบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว
  o การตอบกลับพร้อมกำหนดการกระทำให้กับจดหมาย


 • รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts)

  >> การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและการแก้ไข
  o การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่
  o การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อจากที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  o การแก้ไขข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ  >> การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อตามความสัมพันธ์
  >> การปรับมุมมองเพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
  >> กลุ่มรายชื่อกระจายข่าวสาร (Distribute List)
  o ประโยชน์ของการสร้างกลุ่มรายชื่อกระจายข่าวสาร
  o ขั้นตอนการสร้างกลุ่มรายชื่อกระจายข่าวสาร
  o วิธีใช้กลุ่มรายชื่อกระจายข่าวสาร

  >> การพิมพ์รายชื่อผู้ติดต่อ
  >> การนำเข้าและการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
  o การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ
  o การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ

  >> การประยุกต์ใช้รายชื่อผู้ติดต่อร่วมกับไปรษณีย์ผนวก


 • ตารางนัดหมาย (Calendar)

  >> มุมมองตารางนัดหมาย
  o มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะวันเดียว
  o มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะวันทำการ
  o มุมมองตารางนัดหมายทั้งสัปดาห์
  o มุมมองตารางนัดหมายเฉพาะเดือน
  o มุมมองตารางนัดหมายแบบอื่น ๆ

  >> การจัดตารางนัดหมาย
  o การจัดตารางนัดหมายส่วนตัว
  o การจัดตารางนัดหมายแบบเป็นประจำ

  >> ปฏิบัติการกับการตอบรับการนัดหมาย
  o การตอบรับการนัดหมายทันที
  o การปฏิเสธการนัดหมาย
  o การแสดงความจำนงขอมีส่วนร่วม
  o การติดตามการตอบรับการนัดหมาย

  >> การจัดการกับตารางการนัดหมาย
  o การเลื่อนการนัดหมาย
  o การติดตามการเลื่อนนัดหมาย
  o การแก้ไขตารางนัดหมาย
  o การแจ้งยกเลิกการนัดหมาย
  o การเปลี่ยนกำหนดการนัดหมายแบบเป็นประจำไปเป็นครั้งเดียว
  o การจัดประเภทการนัดหมาย
  o การแบ่งปันตารางนัดหมาย

  >> การพิมพ์การนัดหมาย
  >> การเผยแพร่ตารางนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์
  o การนำเข้าและการส่งออกตารางนัดหมาย
  o การลบตารางนัดหมาย


 • บัญชีงาน (Task)

  >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีงาน
  o นิยาม
  o ประเภทของบัญชีงาน

  >> ประเภทของการสร้างบัญชีงาน
  o การสร้างบัญชีงานส่วนบุคคล
  o การสร้างบัญชีงานมอบหมาย

  >> ปฏิบัติการกับการมอบหมายงาน
  o การสั่งกระทำซ้ำกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  o การตอบรับการมอบหมายงาน
  o การปฏิเสธการรับมอบหมายงาน
  o การรายงานความคืบหน้าของงาน
  o การรายงานการเสร็จสิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
  o การแจ้งยกเลิกการมอบหมายงานที่เป็นลักษณะกระทำซ้ำ

  >> การปรับมุมมองของบัญชีงาน
  >> การจัดประเภทบัญชีงาน
  >> การพิมพ์บัญชีงาน
  >> การลบบัญชีงาน


 • กระดาษบันทึกย่อและบันทึกกิจกรรมรายวัน

  >> กระดาษบันทึกย่อ (Note)
  o การสร้างกระดาษบันทึกย่อใหม่
  o การแก้ไขข้อความในกระดาษบันทึกย่อ
  o การจัดประเภทของกระดาษบันทึกย่อ
  o การจัดมุมมองสำหรับโฟลเดอร์กระดาษบันทึกย่อ
  o การประยุกต์ใช้กระดาษบันทึกย่อกับโฟลเดอร์ข่าวสารอื่น ๆ
  o การกำหนดสีเริ่มต้นของกระดาษบันทึกย่อแผ่นใหม่
  o การลบกระดาษบันทึกย่อ
  o การพิมพ์ข้อความกระดาษบันทึกย่อ

  >> บันทึกกิจกรรมรายวัน (Journal)
  o การสร้างบันทึกกิจกรรมรายวัน
  o การแก้ไขบันทึกกิจกรรมรายวัน
  o การจัดมุมมองของบันทึกกิจกรรมรายวัน
  o การจัดประเภทของบันทึกกิจกรรมรายวัน
  o การพิมพ์บันทึกกิจกรรมรายวัน
  o การลบบันทึกกิจกรรมรายวัน


 • การปรับแต่งโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค

  >> การจัดการกับแถบทางเลื่อน
  o การเพิ่มแถบลัด
  o การเพิ่มปุ่มทางลัดของโฟลเดอร์
  o การลบปุ่มทางลัดของโฟลเดอร์
  o การลบแถบลัดออกจากแถบทางเลื่อน

  >> การปรับแต่งกลุ่มข่าวสาร
  o การตั้งโฟลเดอร์ Outlook Today เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้น
  o การปรับแต่งโฟลเดอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  >> การปรับแต่งโฟลเดอร์ตารางนัดหมาย