Microsoft Word 2007 Introduction Level

2 day; Instructor-Led

Course Outline

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

  >> ประเภทของโปรแกรม
  >> องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
  o แถบเมนู (Menu Bar)
  o แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
  o แถบไม้บรรทัด (Ruler Bar)
  o แถบสถานะ (Status Bar)

  >> การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007
  >> การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
  o การกำหนดเขตประเทศเริ่มต้นในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
  o การปรับแต่งแถบเครื่องมือ
  o การยกเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของไมโครซอฟต์เวิร์ด
  o การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นให้กับโปรแกรม
  o การตั้งค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างบรรทัด
  o การแสดงเส้นขอบเขตข้อความ

  >> การใช้ระบบแนะนำวิธีใช้

 • การจัดการกับแฟ้มเอกสาร

  >> ประเภทของแฟ้มที่ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 สามารถเปิดหรือบันทึกได้
  >> ปฏิบัติการกับแฟ้มเอกสาร
  o การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่
  o การเปิดแฟ้ม
  o การบันทึกแฟ้มในชื่อใหม่
  o การบันทึกความเปลี่ยนแปลงของแฟ้ม
  o การปิดแฟ้ม
  o การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้ม

  >> การจัดการกับหน้าต่างแฟ้มเอกสาร
  o การย่อหน้าต่างแบบเล็กสุด
  o การขยายหน้าต่างใหญ่สุด
  o การปรับขนาดของหน้าต่าง
  o การแบ่งหน้าต่างของเอกสารเดียวกัน
  o การสลับกลับไปกลับมาระหว่างแฟ้ม
  o การเปรียบเทียบเอกสาร 2 ฉบับในลักษณะเลื่อนไปพร้อมกัน
  o การสั่งแสดงแฟ้มเอกสารทั้งหมดที่เปิดอยู่

  >> การจัดมุมมองเอกสาร
  o มุมมองโดยรวม (Draft)
  o มุมมองโครงร่างเว็บ (Web Layout)
  o มุมมองขณะพิมพ์ (Print Layout)
  o มุมมองโครงร่างเนื้อหา (Outline View)
  o มุมมองสำหรับอ่านข้อความ (Full Screen Reading)

  >> การย่อขยายขนาดการมองเอกสาร
  >> การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  o การตั้งค่าหน้ากระดาษเฉพาะเอกสาร
  o การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเป็นค่ามาตรฐาน

  >> การไปที่ต่าง ๆ ในเอกสาร
  >> การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทำกับเอกสาร
  o การยกเลิกการกระทำ (Undo)
  o การเรียกคืนการกระทำที่ยกเลิกไป (Recall)

  >> ตัวแบ่งส่วนเอกสาร (Break)
  >> การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
  o การจัดการกับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
  o การดูเอกสารก่อนพิมพ์
  o การพิมพ์เอกสาร

 • ปฏิบัติการกับข้อความ

  >> การจัดการกับข้อความ
  o การเลือกข้อความ
  o การกรอกข้อความและการแก้ไขข้อความ
  o การคัดลอกและการเคลื่อนย้ายข้อความ
  >> การค้นหาข้อความหรือการแทนที่ข้อความ
  >> การตรวจการสะกดคำ
  >> การสร้างระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการกรอกข้อความ
  o ระบบข้อความอัตโนมัติ (AutoText)
  o ระบบแก้ไขข้อความอัตโนมัติ
  >> การสร้างย่อหน้าและการตัดคำ
  >> การเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ

 • การจัดรูปแบบให้กับข้อความ

  >> แบบอักษร (Font)
  o ลักษณะของงานที่นำแบบอักษรไปใช้
  o ระดับความสำคัญของเนื้อหา
  o ความชัดเจนของแบบอักษร
  o ขนาดของแบบอักษร
  o ปฏิบัติการระหว่างข้อความกับแบบอักษร

  >>การเน้นเฉพาะอักษรตัวแรก
  >> การเน้นข้อความด้วยแถบสี
  >> การตบแต่งพื้นหลังของข้อความ
  o การตีเส้นขอบให้กับข้อความ
  o การใส่ลวดลายให้กับพื้นหลังของข้อความ

  >> การจัดตำแหน่งให้กับข้อความ
  o การกำหนดตำแหน่งเริ่มพิมพ์ข้อความ
  o การปรับระยะห่างระหว่างย่อหน้า
  o การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด
  o การควบคุมการไหลของข้อความในย่อหน้า
  o การจัดตำแหน่งของย่อหน้าสัมพันธ์กับหน้ากระดาษ

  >> การตั้งแท็บให้กับข้อความ
  o การตั้งแท็บเพื่อจัดตำแหน่งข้อความ
  o การตั้งแท็บแบบมีเส้นนำ
  o การลบแท็บ

  >> เครื่องหมายนำหน้าข้อความ
  o เครื่องหมายสัญลักษณ์นำข้อความ (Bullet)
  o การใส่เลขลำดับให้กับข้อความ

  >> การจัดข้อความเป็นคอลัมน์
  >> การจัดรูปแบบข้อความด้วยตาราง
  o การประยุกต์ใช้ตาราง
  o การแทรกตาราง
  o การเลือกตาราง
  o การเพิ่ม บรรทัด เซลล์ คอลัมน์

  >> การใส่สัญลักษณ์พิเศษ
  >> การใส่วันและเวลา
  >>เทคนิคการตบแต่งเอกสาร
  >> ต้นแบบลักษณะสำเร็จรูป (Theme)